اصفهان؛ کانون مهم سالک در کشور ، اقدام انستیتوپاستور برای کاهش مواجهه با لیشمانیا

به گزارش وبلاگ بایجانی، عضو هیات علمی بخش انگل شناسی انستیتوپاستور با اشاره به اقدامات این انستیتو برای کاهش مواجهه با انگللیشمانیا (عامل بیماری سالک)، گفت: باکتری های روده پشه خاکی می توانند به عنوان تعدیل نماینده پاسخ های ایمنی میزبان در مواجهه با انگل لیشمانیا عمل نمایند.

اصفهان؛ کانون مهم سالک در کشور ، اقدام انستیتوپاستور برای کاهش مواجهه با لیشمانیا

به گزارش ایسنا، پرویز پرویزی، با اشاره به سابقه 100 ساله انستیتو پاستور ایران در تأمین بهداشت و سلامت مردم و کنترل بیماری های عفونی، گفت: بخش انگل شناسی انستیتو پاستور به عنوان یکی از بخش های قدیمی در سال 1357 تاسیس شد و محققان آن به طور اختصاصی روی بیماری های لیشمانیوز (سالک)، مالاریا، توکسوپلاسموز، هیداتیدوز و سایر بیماری های انگلی و منتقله به وسیله ناقلین تحقیق و پژوهش خود را ادامه دادند.

وی اضافه کرد: فراوری آنتی ژن های انگل ها و کیت های تشخیصی، تشخیص بیماری های انگلی، مشاوره آنتوموفوبیا، کنترل آفات شهری، ارزشیابی حشره کش ها و جونده کش ها و آزمایش آب از نظر آلودگی به انگل ها از جمله فعالیت های این بخش از انستیتو پاستور است.

او با اشاره به تحقیق اخیر خود و دکتر ناصح ملکی راواسان - عضو هیات علمی بخش انگل شناسی بر روی سیستماتیک گردانندگان لیشمانیوز و میکروبیوتای آنها، اظهار کرد: لیشمانیوز ها (سالک) یکی از بیماری های گرمسیری و نیمه گرمسیری فراموش شده منتقله به وسیله پشه خاکی ها هستند که سالانه در سطح دنیا در حدود یک میلیون مورد تازه و در ایران 20 هزار مورد تازه از آن ها گزارش می گردد.

وی درباره علائم این بیماری، بیان نمود: آن ها طیفی از علائم بالینی از زخم های جلدی خوش خیم تا بیماری جلدی - مخاطی و بیماری کشنده احشایی را ایجاد می نمایند. ویژگی های بالینی بیماری لیشمانیوز بسیار پیچیده است و به عوامل متعددی بویژه گونه های انگل آلوده نماینده و عوامل بیماری زای آن ها و بعلاوه زمینه ژنتیکی مهره داران، شرایط ایمنی میزبان و محصولات مشتق شده از ناقل بستگی دارد.

پرویزی ادامه داد: با این حال تعادل بین پاسخ های ایمنی سلولی، همراه با مکانیسم های تنظیمی دیگر، نقش اساسی در معین پیامد لیشمانیوز ایفا می نمایند. در چند سال اخیر، تحقیقات نشان داده است که عوامل مشتق از پشه خاکی ناقل و انگل لیشمانیا به طور فعال در انتقال، استقرار و بقای انگل در میزبان نقش دارند.

بعلاوه پذیرفته شده است که باکتری ها به طور جدایی ناپذیری با بیماری لیشمانیوز مرتبط هستند و برهم کُنش آن ها با اجزای چرخه بیماری که از روده ناقل آغاز می گردد و تا میزبان مهره داران ادامه دارد، می تواند یک طرفه، دو طرفه یا چند طرفه باشد و می تواند اثرات نامطلوب، خنثی یا مفیدی برای شرکا داشته باشد.

وی اضافه کرد: تعداد زیادی از باکتری ها، به صورت هم خوراک در روده پشه خاکی هایی که انگل های لیشمانیا را منتقل می نمایند، یافت می شوند. این باکتری ها توانایی تنظیم پاسخ های ایمنی حشرات را دارند و متابولیت های ثانویه فراوری می نمایند که در برابر حشرات و میکروارگانیسم های بدن آنها، فعالیت نشان می دهند؛ بنابراین همانطور که در مطالعات قبلی مجریان طرح به اثبات رسیده است، آن ها احتمالا نقش اساسی در صلاحیت پشه خاکی های ناقل برای انگل های لیشمانیا دارند و به عنوان کاندید های امیدوارنماینده در کنترل و درمان بیماری لیشمانیوز هستند.

این عضو هیات علمی بخش انگل شناسی انستیتوپاستور ایران تاکید نمود: با توجه به این استدلال ها معین می گردد که باکتری های موجود در روده پشه خاکی همراه همیشگی انگل های لیشمانیا هستند و می توانند با رشد انگل لیشمانیا در داخل روده پشه خاکی ناقل و یا خارج از آن، در پوست مهره داران تداخل ایجاد نمایند؛ اما عواقب همراهی این باکتری ها و انگل های مذکور در آغاز، ادامه و انتها روند عفونت لیشمانیایی تا به امروز به درستی معین نشده بود.

وی اضافه کرد: با این پیش زمینه مطالعه ای به وسیله محققان انستیتو پاستور ایران طراحی شد تا معین کند که آیا باکتری های معده پشه خاکی ها در حین گزش پشه خاکی ها در محل زخم میزبان برگردانده می شوند و در این صورت آیا آن ها در وخامت بیماری لیشمانیوز جلدی نقش دارند؟ بر این اساس ابتدا پشه خاکی های فلبوتوموس پاپاتاسی به صورت زنده از نقاط مختلف استان اصفهان که مهم ترین کانون لیشمانیوز جلدی روستایی (سالک) در ایران است، صید شدند. باکتری های روده پشه خاکی ها که در حین گزش ممکن است وارد پوست میزبان شوند به وسیله ترشح اجباری بزاق استحصال و هویت آن ها معین شدند.

وی با اشاره به اینکه بررسی های مرسوم میکروب شناسی حضور 15 گونه باکتری با فزونی باکتری انتروباکتر کلوآکه را در حین فرایند ترشح اجباری بزاق معین کرد، اظهار کرد: بررسی های پیشرفته، حضور 230 جنس از باکتری ها را در نمونه ها معین کرد که 5 جنس باکتری با فراوانی بالا به ترتیب اسپیروپلاسما، ولباکیا، کورینه باکتریوم، گلوکونوباکتر و فاستیدیوزیپیلا بودند.

یک باکتری گرم منفی انتروباکتر کلوآکه و یک باکتری گرم مثبت باسیلوس سوبتیلیس به عنوان کاندید برای بررسی تاثیر بیماری زایی باکتری های ناشی از گزش انتخاب شدند و در دز های برابر و یک هزارم انگل لیشمانیا به موش های آزمایشگاهی تزریق شدند تا تفاوت نقش باکتری ها در آغاز، ادامه و پیشرفت بیماری عفونت لیشمانیا بررسی گردد.

وی درباره نتایج این مطالعه توضیح داد: نتایج این مطالعه نشان داد که بیان موضعی پاسخ های ایمنی در موش های دریافت نماینده تلقیح های مختلف باکتری تغییر نموده است. عفونت همزمان باکتریایی تأثیر عمیقی بر تعادل بیان سایتوکائین های ضد التهابی در ابتدا، وسط و انتهای دوره عفونت داشت.

این اثرات بر اساس نوع و دوز تلقیح باکتری متفاوت بود. بدترین نوع زخم لیشمانیوز در گروه دریافت نماینده دوز کم دو باکتری به اضافه انگل لیشمانیا مشاهده شد. تزریق همزمان دو باکتری به همراه انگل منجر به افزایش قابل توجه پاسخ های سیستم ایمنی شد.

وی تاکید نمود: علی رغم پیشرفت های حاصل شده از درک اپیدمیولوژی، تشخیص و درمان لیشمانیوز، تعامل بین سطوح خرد و کلان سازمان دهی لیشمانیوز که باعث توسعه و تداوم بیماری در یک منطقه می گردد، هنوز بررسی نشده است. اطلاعات کافی در خصوص نوع همزیستی بین انتروباکتر کلوآکه و باسیلوس سوبتیلیس با هم و با حشره میزبان وجود ندارد، اما شواهدی مبنی بر وجود همزمان آن ها در روده هشت گونه پشه خاکی ناقل در مطالعات قبلی مجریان و دیگران وجود دارد و انتقال آن ها نیز در حین گزش در این مطالعه ارائه شد.

بعلاوه دکتر ناصح ملکی راواسان - عضو هیات علمی بخش انگل شناسی در تبادل نظر با ایسنا، گفت: نتایج این مطالعه نشان داد که پاسخ های سیستم ایمنی در موش های دریافت نماینده تلقیح های مختلف باکتری تغییر نموده و موجب تشدید بیماری می گردد. بنابراین، باکتری های روده پشه خاکی به عنوان تعدیل نماینده ایمنی موش در تنظیم پیامد لیشمانیوز عمل می نمایند. از این رو، برای محدود کردن و در نهایت از بین بردن لیشمانیوز (سالک)، برنامه های تحقیقاتی جامعی با تمرکز بر نقش همه اجزای این بیماری و تعامل آن ها مورد احتیاج است.

وی اضافه کرد: یافته های این مطالعه بینش تازهی در خصوص استفاده از پتانسیل باکتری های مشتق از ناقل (در اینجا پشه خاکی) در تعدیل سیستم ایمنی مهره داران به نفع میزبان یا توصیه استفاده از آنتی بیوتیک های مناسب همراه با دارو های ضد لیشمانیا ارائه کرد. بعلاوه این یافته ها می توانند در درک ایمنی ایجاد شده در افراد ساکن در منطقه ها بومی این بیماری که تحت گزش زیاد پشه خاکی ها هستند و نیز در طراحی واکسن ها به کار گرفته شوند.

او با بیان اینکه این مطالعه با حمایت های مالی انستیتو پاستور ایران در سال های 1400-1401 به خاتمه رسیده است، اظهار کرد: بخشی از این تحقیق به عنوان خاتمه نامه دکترای تخصصی مشترک انستیتو پاستور ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است که نتایج آن در مجله Frontiers in Cellular and Infection Microbiology با ضریب تاثیر شش به چاپ رسیده است.

منبع: فرارو

به "اصفهان؛ کانون مهم سالک در کشور ، اقدام انستیتوپاستور برای کاهش مواجهه با لیشمانیا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اصفهان؛ کانون مهم سالک در کشور ، اقدام انستیتوپاستور برای کاهش مواجهه با لیشمانیا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید